DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
Kariéra

byty  Predaj: 1
  Prenájom: 0
  Iné: 0
pozemky  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
domy  Predaj: 3
  Prenájom: 0
  Iné: 0
chaty  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
garáže  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
hotely  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
ostatné  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
zahraničné nehnuteľnosti  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
penzióny  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
penzión  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
"My to naozaj vieme!"
TOP ponuka:
NAJPREZERANEJŠIE
HĽADAŤ

PONÚKNITE NÁMMáte na predaj byt, dom, pozemok, záhradu...?
Ponúknite nám práve tu.

Vaše meno:
**
Váš telefón:
**
Váš email:
**
Vaša ponuka:

* svoje meno zadať môžete a nemusíte
** musíte vyplniť buď mail alebo telefónne číslo na Vás, aby sme sa s Vami mohli skontaktovať
Správa nehnuteľností


SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

Pod správou sa rozumie komplexné zabezpečenie správy nehnuteľností, poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou nehnuteľností, zabezpečenie opráv a údržby.

Správa bytov Vyhotovenie a obstaranie:

 • pozvánky na schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 • výpovede zmluvy o výkone správy alebo odstúpenie od zmluvy o výkone správy
 • zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov (2x)
 • stanov spoločenstva vlastníkov bytov (ak to zmluva o spoločenstve určuje)
 • zápisnice a prezenčnej listiny zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • výpisu z listu vlastníctva
 • návrhu na zápis do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov registrovaných Krajským úradom v Prešove
 • návrhu na zápis zmien zapisovaných skutočností (zmena zmluvy o SVB, dodatok k zmluve o SVB a iné)

Správa spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a s ňou spojená činnosti:
 • vedenie účtovníctva
 • údržba a obnova spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku
 • zmluvy s dodávateľmi plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • poistné zmluvy na poistenie bytového domu, bytov, nebytových priestorov
 • predkladanie návrhov na využitie nebytových priestorov v dome
 • zmluvy o prenájme spoločních nebytových priestorov, spoločných častí, zariadení, príslušenstva a priľahlého pozemku
 • zabezpečenie plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • hospodárenie s úhradami vlastníkov bytov a nebytových priestorov za plnenia spojené s užívaním bytov alebo nebytových priestorov
 • hospodárenie s fondom prevádzky, údržby a opráv
 • rozčítovanie nákladov na správu a úhrad za plnenia na jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • vybavovanie úverov pre bytové dom na zateplenie, revitalizáciu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu
 • návrh rozpočtu SVB na príslušný kalendárny rok
 • návrh ročnej účtovnej závierky SVB
 • návrh výšky mesačných úhrad za plnenia
 • návrh výšky mesačných platieb za správu
 • návrh použitia finančných prostriedkov z fondu údržby, prevádzky a opráv
 • návrh výšky príspevkov do fondu údržby, prevádzky a opráv návrh vyúčtovania úhrad za plneniaSpráva objektov podnikateľských subjektov

Správa rodinných domov