DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
Kariéra

byty  Predaj: 1
  Prenájom: 0
  Iné: 0
pozemky  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
domy  Predaj: 3
  Prenájom: 0
  Iné: 0
chaty  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
garáže  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
hotely  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
ostatné  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
zahraničné nehnuteľnosti  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
penzióny  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
penzión  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
"My to naozaj vieme!"
TOP ponuka:
NAJPREZERANEJŠIE
HĽADAŤ

PONÚKNITE NÁMMáte na predaj byt, dom, pozemok, záhradu...?
Ponúknite nám práve tu.

Vaše meno:
**
Váš telefón:
**
Váš email:
**
Vaša ponuka:

* svoje meno zadať môžete a nemusíte
** musíte vyplniť buď mail alebo telefónne číslo na Vás, aby sme sa s Vami mohli skontaktovať
Vedenie účtovníctva
Pre fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, živnostníkov (podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo)
 • účtovné knihy
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • rezervy
 • poistenie podnikateľa
 • preddavky na DP podnikateľa
 • evidencia DPH
 • zúčtovanie príjmov a výdajov v hotovosti
 • príjem a výdaj bezhotovostne
 • likvidácia cestovných účtov

Pre právnické osoby (podvojné účtovníctvo)
Predmetom účtovníctva pre fyzické a právnické osoby je účtovanie skutočností o:

 • stave a pohybe majetku
 • stave a pohybe záväzkov
 • rozdiele majetku a záväzkov
 • výnosoch a nákladoch
 • príjmoch a výdavkoch
 • výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
 • účtovanie daní, príprava daňového priznania
 • zostavovanie účtovnej závierky obsahujúcej súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky

V prípade splnenia podmienok pre povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom, ponúkame sprostredkovanie audítorských služieb a vypracovanie výročnej správy.

 

Pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (jednoduché účtovníctvo)

Predmetom účtovníctva pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov je:

 • sledovanie a účtovanie mesačných úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru
 • sledovanie príspevkov a čerpania z fondu údržby, prevádzky a opráv
 • účtovanie došlých a vyšlých faktúr
 • účtovanie bankových výpisov, pohybov na bankovom účte
 • účtovanie daní, príprava daňového priznania
 • sledovanie a aktualizácia databázy vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • zostavovanie účtovnej závierky obsahujúcej výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch