DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
Kariéra

byty  Predaj: 1
  Prenájom: 0
  Iné: 0
pozemky  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
domy  Predaj: 3
  Prenájom: 0
  Iné: 0
chaty  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
garáže  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
hotely  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
ostatné  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
zahraničné nehnuteľnosti  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
penzióny  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
penzión  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
"My to naozaj vieme!"
TOP ponuka:
NAJPREZERANEJŠIE
HĽADAŤ

PONÚKNITE NÁMMáte na predaj byt, dom, pozemok, záhradu...?
Ponúknite nám práve tu.

Vaše meno:
**
Váš telefón:
**
Váš email:
**
Vaša ponuka:

* svoje meno zadať môžete a nemusíte
** musíte vyplniť buď mail alebo telefónne číslo na Vás, aby sme sa s Vami mohli skontaktovať
Ponuka služieb pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Vážená pani predsedníčka, Vážený pán predseda, sme novovzniknutá spoločnosť, ktorá poskytuje najmä účtovné, ekonomické, realitné a správcovské služby. Sídlo spoločnosťi je v Poprade na Okružnej ulici. Sme kolektív ekonomických a právnických odborníkov. Naše skúseností z predchádzajúcej praxe sme spojili a vytvorili seriózny dobre pracujúci tím.

Touto cestou Vás chceme osloviť ako osobu, ktorá je štatutárnym orgánom spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, riadi ho, rozhoduje o záležitostiach spoločenstva, koná v jeho mene, ale je zároveň aj zodpovedná za činnosť spoločenstva.

Zo skúsenosti vieme, že mnohé spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov majú nedostatky v zosúladení ekonomických a právnych záležitosti z bežnej činnosťi spoločenstva so zákonmi platnými v Slovenskej republike.

Predkladáme Vám nasledovnú ponuku vypracovanú a určenú špeciálne pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorú tvoria tieto tri balíky služieb:

Základný balík služieb:
 • sledovanie a účtovanie mesačných úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového
      priestoru
 • sledovanie príspevkov a čerpanie z fondu údržby, prevádzky a opráv
 • účtovanie došlých a vyšlých faktúr účtovanie bankových výpisov, pohybov na bankovom účte
 • účtovanie daní, príprava daňového priznania
 • sledovanie a aktualizácia databázy vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • zostavovanie účtovnej závierky obsahujúcej výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz
      o príjmoch a výdavkoch
 • Cena základného balíka služieb je 2,- EUR za byt mesačne.


 • Rozšírený balík služieb (obsahuje základný balík):
 • rozúčtovanie nákladov na správu a úhrad za plnenia na jednotlivých vlastníkov bytov
      a nebytových priestorov
 • návrh rozpočtu SVB na príslušný kalendárny rok návrh výšky mesačných úhrad za plnenia
 • návrh použitia financných prostriedkov z fondu údržby, prevádzky a opráv
 • návrh výšky príspevkov do fondu údržby, prevádzky a opráv
 • návrh vyúčtovania úhrad za plnenia
 • Cena rozšíreného balíka služieb bude stanovená v závislosti od počtu bytov v bytovom
       dome.


 • Ďalej ponúkame obstaranie, prípravu alebo vypracovanie:

 • pozvánky na schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
 • výpovede zmluvy o výkone správy alebo odstúpenia od zmluvy o výkone správy
 • zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov
 • stanov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ak to zmluva o spoločenstve
      určuje)
 • zápisnice a prezenčnej listiny zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • výpisu z listu vlastníctva
 • návrhu na zápis do Obchodného registra
 • návrhu na zápis zmien zapisovaných skutočností (zmena zmluvy o SVB, dodatok k zmluve
      o SVB a iné)
 • Cena týchto úkonov bude stanovená na základe vzájomnej dohody po konzultácii pri ich
       objednaní.